Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Daphne de Ruiter, ook bekend onder de handelsnaam E/VITA en te benaderen via website www.e-vitanederland.nl

1.  1-op-1 sessies

1.1 Sessies kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden verplaatst. Neem hiervoor contact met E/VITA op via de telefoon of mail of via het contactformulier. 

1.2 In het geval van een programma dat bestaat uit meerdere sessies: door de eerste of gehele betaling te doen ga je akkoord het gehele programma te volgen.

1.3 Heb jij op dit moment een psychologische of psychiatrische aandoening dan kan ik je alleen begeleiden als je daarnaast ook reguliere psychologische hulp ontvangt. Neem in dat geval eerst contact met E/VITA op voordat je een kennismakingsgesprek of sessie plant. Stem ook met jouw reguliere arts af, of een sessie bij E/VITA aansluit en past bij jouw reguliere behandelingen. 

1.4 In het geval van een programma met meerdere sessies: als ik of een andere medewerker van E/VITA om wat voor reden dan ook het gevoel en de indruk krijg dat jij niet geschikt bent voor het 1 op 1 werk, dan kan ik de begeleiding eenzijdig beëindigen en krijg je de betaling van de overblijvende sessies terug.

 

2.  Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.e-vitanederland.nl en alle producten en diensten die E/VITA levert. 

2.1  Informatie op deze website

Wij proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website en de geleverde producten en diensten door E/VITA en/of personen werkzaam voor E/VITA, kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie of informatie verkregen door de producten en diensten geleverd door E/VITA en/of personen werkzaam voor E/VITA,

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Allen prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing. 

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, door E/VITA ontwikkelde integratie methodes, door E/VITA ontwikkelde Scans, rapporten, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. E/VITA is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website, de door E/VITA ontwikkelde integratiemethodes, door E/VITA ontwikkelde Scans, rapporten, geluid en video mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd,  gebruikt, toegepast, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen. 

Wijzigingen 

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 


2.2 De informatie die door E/VITA en/of personen werkzaam voor E/VITA wordt verstrekt, is geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding. Dit geldt voor alle informatie die E/VITA verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot: de website  e-vitanederland.nl, meditaties, artikelen op andere websites, sessies, rapporten, verslagen, testrapportten, berichten via App's, gesprekken, emails en door E/VITA geplaatste informatie elders online.

2.3 Je bent ten alle tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die E/VITA en/of door personen werkzaam voor E/VITA wordt verstrekt. Dit geldt voor alle informatie die E/VITA en/of door personen werkzaam voor E/VITA wordt verstrekt, Inclusief maar niet beperkt tot; de website e-vitanederland.nl, meditaties, artikelen op andere websites, sessies, rapporten, verslagen, testrapportten, berichten via App's, gesprekken, emails en door E/VITA geplaatste informatie elders online. 

2.4 E/VITA doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. E/VITA en/of personen werkzaam voor E/VITA zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de informatie die gegeven is, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie. 

2.5 E/VITA en/of de personen werkzaam voor E/VITA zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie/coaching. E/VITA is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten en/of evt. ondersteunende middelen.

2.6 De teksten en reacties op de website kunnen je een idee geven van mogelijke resultaten en dat wat anderen hebben ervaren. Aangezien ieders proces uniek is kunnen specifieke resultaten nooit gegarandeerd worden.

2.7 De testimonials en reacties op de website e-vitanederland.nl zijn van mensen die met E/VITA  of personen werkzaam voor E/VITA, hebben gewerkt in sessies en toestemming hebben gegeven voor het delen van hun woorden.

2.8 E/VITA is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende de ouder(s)/verzorger(s) akkoord moeten gaan met de begeleiding/therapie. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. E/VITA kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

2.9 Het advies van E/VITA is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing het het resultaat te garanderen. 


3.  Privacy

E/VITA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

E/VITA verwerkt je persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Adresgegevens

·        E-mailadres

·        Telefoonnummer

·        IP-adres

·        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt of in correspondentie,                                                     telefonisch of tijdens een Skype sessie.

·        Gegevens over jouw activiteiten op onze website

·        Internet Browser en apparaat type

·        Bankrekeningnummer

·        Foto t.b.v. de fotoanalyse. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, telefoon of het contactformulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

E/VITA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het afhandelen van je betaling & bestelling

·        Verzenden van onze email

·        Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·        Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·        Je de mogelijkheid te bieden een kennismakingsgesprek of 1-op-1 sessie in te plannen

·        Het bieden van gerichte begeleiding, waarbij gesprekken/sessies op elkaar aansluiten (1 op 1             begeleidingstraject)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E/VITA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestel- en betaalgegevens (naam, adres, email)

Bewaartermijn: 7 jaar 

Reden: Fiscale bewaarplicht

 

Naam & e-mailadres  

Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Op verzoek kunnen we je e-mailadres volledig verwijderen uit onze database.

Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam, emailadres, telefoonnummer, skypenaam t.b.v. inplannen 1-op-1 sessie

Bewaartermijn: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Reden: contactgegevens die nodig zijn om een kennismakingsgesprek of 1-op-1 sessie te voeren via telefoon of Skype en daarover informatie (emails ter bevestiging & herinnering) te sturen.

 

Gegevens worden daarnaast bewaard zodat ik kan zien wie een sessie of traject heeft gevolgd en daarop eventuele toekomstige communicatie kan aanpassen (bijvoorbeeld email begeleiding bij online cursussen). Op verzoek kan ik je informatie per direct verwijderen.

 

Gegevens over website bezoek, inclusief internet browser en apparaat type.

Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in de statistieken van STRATO.

Bewaartermijn: 38 maanden

 

Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

 

Aantekeningen van 1 op 1 sessies en kennismakingsgesprekken 

Tijdens het gesprek maak ik handmatig aantekeningen, zonder toevoeging van naam. Deze aantekeningen verwerk ik in een document op mijn (met wachtwoord beschermde) computer. De gegevens worden  niet in de cloud opgeslagen maar alleen lokaal op mijn computer bewaard zolang de begeleiding duurt. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens.

Bewaartermijn: duur van begeleiding

 

Reden: effectieve begeleiding bieden, waarbij gesprekken op elkaar aan kunnen sluiten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

E/VITA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

E/VITA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Zie hieronder weergegeven: 

STRATO

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 38 maanden


Cookie-instellingen in je browser:

In je browser of op je apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browser cookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door E/VITA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daphnederuiter@yahoo.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. E/VITA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E/VITA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via daphnederuiter@yahoo.com. E/VITA heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

·        Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.

·        Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden

·        TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun           je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.


 

Deze algemene voorwaarden, Disclaimer en privacyverklaring zijn opgesteld op 19 april 2020 en voor het laatst gewijzigd op 21 april 2020.

Voor meer informatie en vragen over onze Algemene Voorwaarden, Disclaimer en/of Privacybeleid kun je contact opnemen met daphnederuiter@yahoo.com

 

 

 

 

  NEI-therapie ook voor jou
 Het geluk zit in iedereen!